Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μπρώνη Γεωργία

Τίτλος: Πολιτιστική Διπλωματία: Η Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στο χώρο των Μουσείων ως κεντρικό στοιχείο ανάδειξης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομίας (Συμβάσεις UNESCO)

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Μπρώνη Γεωργία, Γρίβα Έλενα, Καμαρούδης Σταύρος

Περίληψη: Ο στόχος είναι να προσεγγίσουμε την δυναμική και ασκεί το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού στην εξέλιξη των διαδικαστικών λειτουργιών οι οποίες είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν ώστε οργανωμένα να συμβάλει στην πολιτιστική διαχείριση στον χώρο των μουσείων και του πολιτισμού.

Πιο στοχευμένα θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε πως ένα σύνολο ανθρώπων και η διοίκηση τους, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους επιστημονικής κατάρτισης και γνωστικού αντικειμένου, οι οποίοι όμως παράλληλα υπηρετούν τον πολιτισμό από διαφορετική πλευρά και προσέγγιση ο καθένας, μπορούν ή είναι απαραίτητο, να συνεργαστούν και σε ποιο βαθμό, ώστε να συμβάλουν στο σύνολό τους στην εφαρμογή των κανόνων του πολιτισμού ως μοχλός στην ανάπτυξης της προβολή του πολιτισμού στη χώρα μας.

Θα ήταν ενδιαφέρον πως άλλες ειδικότητες υπάλληλων του χώρου του πολιτισμού, σε συνεργασία με τον κλάδο των αρχαιολόγων, που θεωρείται βασικός, συμπληρωματικά βοηθούν στο έργο εκείνων που προβάλλουν και προάγουν τα μνημεία και μουσεία της χώρας μας.

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.