Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΣΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Καθηγητής
Τμήμα  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: esiskos@uowm.gr


Γνωστικό Αντικείμενο

Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Παρευξείνιες Οικονομικές Σχέσεις


Βιογραφικό

Σίσκος Ευάγγελος


Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Μεταδιδακτορικό Δίπλωμα στις Οικονομικές Επιστήμες (D.Sc-Doctor
  of Science in economics-) με ειδικότητα: “Παγκόσμια Οικονομία και
  Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις”.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στις Οικονομικές Επιστήμες
  Ειδικότητα: Παγκόσμια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στις Διεθνείς Σχέσεις
  Ειδικότητα: Ιστορία διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής.
 • Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
  (Integrated Master of Science) στα οικονομικά με ειδίκευση στις
  Διεθνείς οικονομικές Σχέσεις

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται:

 • στην παγκόσμια οικονομία
 • την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση
 • τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της ΕΕ της Ελλάδας και των χωρών του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ)
 • το διεθνές εμπόριο δικαιωμάτων ρύπων
 • η διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου
 • τις διακασπιακές οικονομικές και ενεργειακές σχέσεις

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
 • Θεωρία Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής

Ώρες συνεργασίας

Δημοσιεύσεις

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.