Αρχική » Μαθήματα » 5ο Εξάμηνο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

5ο Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ501 Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 3 3 5
ΔΕΟΣ502 Ενωσιακό Δίκαιο 3 3 5
ΔΕΟΣ503 Διαφήμιση (με έμφαση στην ισότητα των φύλων) 3 3 5
ΔΕΟΣ504 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ506 Ενωσιακή και Ελληνική Νομοθεσία Εταιριών 3 3 5

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Τέσσερα

ΔΕΟΣ505 Διεθνής Επιχειρηματικότητα 3 3 5
ΔΕΟΣ507 Παγκόσμια προβλήματα, κλιματική αλλαγή και αειφόρος ανάπτυξη 3 3 5
ΔΕΟΣ508 Γεωοικονομία – Γεωφιλοσοφία και ενεργειακή πολιτική 3 3 5
ΔΕΟΣ509 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Διεπιχειρησιακά Συστήματα Διεθνούς Εμπορίου 3 3 5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.