Αρχική » Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου.

Η επίτευξη αυτού του σκοπού επιτυγχάνεται με την προσήλωση του Τμήματος στην παροχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προκειμένου να ανταποκρίνεται διαρκώς  τόσο στις απαιτήσεις όσο και στις προσδοκίες των φοιτητών, των αποφοίτων, του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του, των συνεργαζόμενων με το Τμήμα φορέων και της κοινωνίας.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος βασίζεται στην μέγιστη ικανοποίηση των απαιτήσεων των φοιτητών μέσω της άρτιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, της καινοτομίας και της καλύτερης εφαρμογής του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Η πολιτική αυτή πραγματοποιείται με:

 • την γενική συμμόρφωση των νομικών πλαισίων και κανονισμών τόσο του Τμήματος όσο και του Ιδρύματος,
 • τη διαφάνεια στη λειτουργεία του Τμήματος,
 • την εναρμόνιση με τα κριτήρια πιστοποίησης και με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας η οποία είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ΑΔΙΠ,
 • την εναρμόνιση των διαδικασιών της διασφάλισης ποιότητας με τη γενική στρατηγική του Πανεπιστημίου.

Ο σκοπός της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας είναι να συμπεριλάβει διαδικασίες οι οποίες βοηθούν στην πραγματοποίηση των παρακάτω στόχων:

 1. Βελτίωση της ποιότητας του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
 2. Βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού έργου που προσφέρει το διδακτικό προσωπικό στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
 3. Βελτίωση του περιεχομένου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις.
 4. Σύνδεση του περιεχομένου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
 5. Σύνδεση του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ με την διδασκαλία των μαθημάτων.
 6. Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
 7. Αξιολόγηση και αναθεώρηση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών με την αρωγή της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος ΔΕΟΣ του ΠΔΜ προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

 • την συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία καθώς και των υπηρεσιών του Τμήματος
 • την ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στην διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο Τμήμα ΔΕΟΣ του ΠΔΜ.
 • την σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας
 • την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας
 • την δημιουργία κλίματος σεβασμού και καλής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στην λειτουργία του Τμήματος μέσω των βέλτιστων πρακτικών επίλυσης προβλημάτων
 • την διενέργεια της εσωτερικής αξιολόγησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

 

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.