Κατάρτιση μητρώου ΑΠΕΛΛΑ

Μητρώου εσωτερικών μελών και εξωτερικών μελών για το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Απόφαση Συγκλήτου.