Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Επιβλέπων Καθηγητής: Ευάγγελος Σίσκος

Τίτλος: Η ανάπτυξη των στρατηγικών διεθνούς μάρκετινγκ, με έμφαση στο e-μάρκετινγκ, των ελληνικών επιχειρήσεων για την είσοδο τους στις διεθνείς αγορές (ευρωπαϊκές και άλλες ξένες αγορές, όπως της παρευξείνιας αγοράς) στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Ευάγγελος Σίσκος, Νικόλαος Καρτάλης,  Ιωάννης Βελέντζας

Περίληψη: Ο σκοπός της έρευνας της εργασίας είναι η ανάπτυξη των θεωρητικών και μεθοδολογικών μοντέλων εφαρμογής στρατηγικών διεθνούς μάρκετινγκ, με έμφαση στο e-μάρκετινγκ και η ανάλυση της υφιστάμενης δραστηριότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι προοπτικές ανάπτυξης και  εξέλιξης τους στον διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο.

Για την επίτευξη του σκοπού ορίζονται κατά προσέγγιση οι εξής ερευνητικοί στόχοι της εργασίας:

  1. Μελέτη και παράθεση των ήδη υπάρχοντων ερευνών και αναφορών στο συγκεκριμένο θέμα του διεθνούς μάρκετινγκ.
  2. Καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και εφαρμογή των στρατηγικών διεθνούς μάρκετινγκ σε ένα θεωρητικό μοντέλο
  3. Διεξαγωγή έρευνας για τη διερεύνηση της κατάστασης ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  4. Διεξαγωγή έρευνας για τη διερεύνηση εισαγωγής νέων μεταβλητών που επηρεάζουν του θεωρητικού μοντέλου και την διερεύνηση τυχόν σχέσεων μεταξύ αυτών των μεταβλητών
  5. Συμπεράσματα και προτάσεις σε πρακτικό επίπεδο που μπορούν να οδηγήσουν σε μία αποτελεσματική εφαρμογή των στρατηγικών διεθνούς μάρκετινγκ από ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.