Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Βελέντζας

Τίτλος: Η λογιστική προσέγγιση αντιμετώπιση των τιμολογίων ως παραστατικών πώλησης, με έμφαση στα ηλεκτρονικά τιμολόγια και το ρυθμιστικό τους πλαίσιο.

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Ιωάννης Βελέντζας, Νικόλαος Καρτάλης, Γεώργιος Κοντέος

Περίληψη: Θα εξεταστεί το τιμολόγιο πώλησης τόσο ως παραστατικό πώλησης και συγκεκριμένα η πολυεπίπεδη έννοιά του με τις διακρίσεις του (λ.χ. πιστωτικό, συμπληρωματικό / διορθωτικό τιμολόγιο, απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο), αλλά και ως έννοια της φορολογικής νομοθεσίας με την έννοια ότι τα τιμολόγια που εκδίδονται ή λαμβάνονται αποτελούν μέρος των λογιστικών αρχείων της οντότητας. Επίσης θα ερευνηθούν θέματα ευθύνης του πωλητή για την έκδοση τιμολογίου πώλησης και η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου από άλλα πρόσωπα ή η απαλλαγή από την έκδοση τιμολογίου στο δημόσιο και λοιπούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου, για δραστηριότητες ή πράξεις που πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. Επιπρόσθετα θα προσεγγισθούν ειδικά θέματα που αφορούν την τιμολόγηση (άρνηση έκδοσης τιμολογίου, τιμολόγηση στην περίπτωση μη υπόχρεου σε έκδοση τιμολογίου, πώληση αγαθών για λογαριασμό τρίτου). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα ηλεκτρονικά τιμολόγια, τα οποία θα ισχύσουν υποχρεωτικά στο ελληνικό λογιστικό σύστημα. Επίσης, θα εξετασθούν οι προϋποθέσεις διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου, μέσω της χρήσης προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που έχει δημιουργηθεί από έναν μηχανισμό δημιουργίας ασφαλών ηλεκτρονικών υπογραφών και στηρίζεται σε πιστοποιητικό εγκεκριμένου φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 150/2001 και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (ΕDI).

Universis

Οδηγός εφαρμογής διδάσκοντα Universis

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis

* Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.