Αρχική » Διοίκηση

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Διοίκηση

Η προσωρινή συνέλευση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας η οποία ορίστηκε με πράξη του Πρύτανη αρ. πρωτ. 8072/31-8-2020, με ΑΔΑ ΩΚΘ7469Β-6ΣΕ αποτελείται από τους:

  • Βελέντζα Ιωάννη, Καθηγητή, ως Πρόεδρο.
  • Σίσκο Ευάγγελο, Καθηγητή, ως Αναπληρωτή Πρόεδρο.
  • Καρτάλη Νικόλαο, Καθηγητή, ως μέλος.
  • Χαριτούδη Γεωργία, Καθηγήτρια, ως μέλος.
  • Μπρώνη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, ως μέλος.