Διοίκηση

Η προσωρινή συνέλευση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας η οποία ορίστηκε με πράξη του Πρύτανη αρ. πρωτ 5703/13-06-2019 αποτελείται από τους:

  • Βελέντζα Ιωάννη, Καθηγητή, ως Πρόεδρο.
  • Σίσκο Ευάγγελο, Καθηγητή, ως Αναπληρωτή Πρόεδρο.
  • Καρτάλη Νικόλαο, Καθηγητή, ως μέλος.
  • Γρίβα Ελένη, Καθηγήτρια, ως μέλος.
  • Καμαρούδη Σταύρο, Αναπληρωτή Καθηγητή, ως μέλος.