Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Το τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών θα πραγματοποιήσει κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οι κατατάξεις πτυχιούχων άλλων τμημάτων ή σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθούν με γραπτές εξετάσεις, οι οποίες θα διενεργηθούν τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15-19 μ.μ. Το ποσοστό επιτυχόντων ανέρχεται στο 12% των εισακτέων φοιτητών.

Η κατάταξη των επιτυχόντων θα γίνει στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι: 1 έως 15 Νοεμβρίου του 2019.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
  4. Αναλυτική βαθμολογία του τίτλου σπουδών, με το οποίο αιτείται η κατάταξη του πτυχιούχου.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά ή να προσκομισθούν, από τους αιτούντες ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη Γραμματεία του Τμήματος, ως τις 15-11-2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής είναι: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλ.: 2461068110.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι και η εξεταστέα ύλη θα ανακοινωθούν εντός των ημερών.

 

Από τη Γραμματεία