Αρχική » 8ο Εξάμηνο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

8ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ801 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 3 3 5
ΔΕΟΣ802 Μηχανογραφημένη Λογιστική και τιμολόγηση 3 3 5
ΔΕΟΣ803 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Εταιριών και Επιχειρήσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ804 Δυνατότητες και εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού 3 3 5

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Δύο

ΔΕΟΣ805 Διαπολιτισμική Επικοινωνία 3 3 5
ΔΕΟΣ806 Ευρωπαϊκές και διεθνείς γλωσσικές πολιτικές 3 3 5

Αντικαθιστά 2 μαθήματα

ΔΕΟΣ807 Πτυχιακή Εργασία 6 6 10
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30