8ο Εξάμηνο

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ801 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 3 3 5
ΔΕΟΣ802 Μηχανογραφημένη Λογιστική και τιμολόγηση 3 3 5
ΔΕΟΣ803 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Εταιριών και Επιχειρήσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ804 Διεθνείς τουριστικές επιχειρήσεις και επικοινωνίες 3 3 5
ΔΕΟΣ805 Ψηφιακή Τεχνολογία στη Σύγχρονη Οικονομία 3 3 5

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Δύο

ΔΕΟΣ806 Διαπολιτισμική Επικοινωνία 3 3 5
ΔΕΟΣ807 Ευρωπαϊκές και διεθνείς γλωσσικές πολιτικές 3 3 5

Αντικαθιστά 2 μαθήματα

ΔΕΟΣ808 Πτυχιακή Εργασία 6 6 10
      ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30