Αρχική » 8ο Εξάμηνο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

8ο Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ801 Παρευξείνιες και Διακασπιακές Οικονομικές και Ενεργειακές Σχέσεις 3 3 5
ΔΕΟΣ305 Μαθηματικά 3 3 5
ΔΕΟΣ802 Μέθοδοι περιφερειακής ανάλυσης 3 3 5
ΔΕΟΣ803 Διεθνής Στρατηγική και Ανταγωνιστικότητα 3 3 5
ΔΕΟΣ804 Ευρωπαϊκές πολιτικές περιφερειακής και αγροτικής ανάπτυξης 3 3 5

 

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Πέντε

ΔΕΟΣ805 Διαπολιτισμική Επικοινωνία 3 3 5
ΔΕΟΣ806 Ευρωπαϊκές και διεθνείς γλωσσικές πολιτικές 3 3 5
ΔΕΟΣ807 Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο 3 3 5
ΔΕΟΣ808 Ανάπτυξη λογισμικού και  δημιουργία ειδικών μαθηματικών και στατιστικών συναρτήσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ809 Γερμανική χρηματο-οικονομική και εμπορική ορολογία 3 3 5

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ901 Πτυχιακή Εργασία (αντικαθιστά 2 μαθήματα)     10
ΔΕΟΣ902 Πρακτική Άσκηση (αντικαθιστά 2 μαθήματα)     10

 

      ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30