Αρχική » 7ο Εξάμηνο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

7ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ701 Παρευξείνιες και Διακασπιακές Οικονομικές και Ενεργειακές Σχέσεις 3 3 5
ΔΕΟΣ702 Ευρωπαϊκό Φορολογικό, Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο 3 3 5
ΔΕΟΣ703 Συγχωνεύσεις – εξαγορές και ενοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ704 Ανάπτυξη λογισμικού και δημιουργία ειδικών μαθηματικών και στατιστικών συναρτήσεων 3 3 5

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Δύο

ΔΕΟΣ705 Παγκόσμια προβλήματα, κλιματική αλλαγή και αειφόρος ανάπτυξη 3 3 5
ΔΕΟΣ706 Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης 3 3 5
ΔΕΟΣ707 Επιχειρηματική Επικοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση 3 3 5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30