Αρχική » 7ο Εξάμηνο

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

7ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ701 Παρευξείνιες και Διακασπιακές Οικονομικές και Ενεργειακές Σχέσεις 3 3 5
ΔΕΟΣ702 Ευρωπαϊκό Φορολογικό, Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο 3 3 5
ΔΕΟΣ703 Συγχωνεύσεις – εξαγορές και ενοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ704 Ανάπτυξη λογισμικού και δημιουργία ειδικών μαθηματικών και στατιστικών συναρτήσεων 3 3 5

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Δύο

ΔΕΟΣ705 Παγκόσμια προβλήματα, κλιματική αλλαγή και αειφόρος ανάπτυξη 3 3 5
ΔΕΟΣ706 Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης 3 3 5
ΔΕΟΣ707 Επιχειρηματική Επικοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση 3 3 5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30