7ο Εξάμηνο

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ701 Παρευξείνιες και Διακασπιακές Οικονομικές και Ενεργειακές Σχέσεις 3 3 5
ΔΕΟΣ702 Ευρωπαϊκό Φορολογικό, Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο 3 3 5
ΔΕΟΣ703 Συγχωνεύσεις – εξαγορές και ενοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ704 Διεθνής Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ705 Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα 3 3 5

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Δύο

ΔΕΟΣ706 Παγκόσμια προβλήματα, κλιματική αλλαγή και αειφόρος ανάπτυξη 3 3 5
ΔΕΟΣ707 Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης 3 3 5
      ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30