Αρχική » 7ο Εξάμηνο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

7ο Εξάμηνο

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ701 Οικονομική Ανάπτυξη 3 3 5
ΔΕΟΣ702 Ενωσιακή Φορολογική και Τελωνειακή Νομοθεσία 3 3 5
ΔΕΟΣ703 Μηχανογραφημένη Λογιστική και τιμολόγηση Συγχωνεύσεις – εξαγορές και ενοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ704 Διεθνές Project Management και επενδύσεις 3 3 5
ΔΕΟΣ705 Οικονομική Περιβάλλοντος 3 3 5

 

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Τέσσερα

ΔΕΟΣ706 Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ707 Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση 3 3 5
ΔΕΟΣ202 Πληροφορική οικονομίας και διοίκησης 3 3 5
ΔΕΟΣ708 Γαλλική χρηματο-οικονομική και εμπορική ορολογία 3 3 5

 

 

 

      ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30