Αρχική » 6ο Εξάμηνο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

6ο Εξάμηνο

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ601 Κοστολόγηση και αποτίμηση αξίας ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ602 Διαχείριση Καινοτομίας και Τεχνολογίας 3 3 5
ΔΕΟΣ603 Κεφαλαιαγορά: Ελληνικό και Ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο 3 3 5
ΔΕΟΣ610 Διεθνής Οικονομική 3 3 5
ΔΕΟΣ605 Εντοπισμός, διερεύνηση και αποφυγή οικονομικής / φορολογικής απάτης και διαφάνεια: Διεθνές και Ενωσιακό Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο Επιχειρήσεων 3 3 5

 

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Τέσσερα

ΔΕΟΣ606 Διεθνής επιχειρησιακή συμπεριφορά και κοινωνική ψυχολογία 3 3 5
ΔΕΟΣ607 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 3 3 5
ΔΕΟΣ611 Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωσης και πολιτικές αλληλεγγύης. 3 3 5
ΔΕΟΣ106 Εισαγωγή στην Πληροφορική 3 3 5

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30