6ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ601 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ602 Πληροφοριακά Συστήματα οικονομικής Διοίκησης 3 3 5
ΔΕΟΣ603 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς (τράπεζες – ρυθμιζόμενες αγορές) 3 3 5
ΔΕΟΣ206 Αγγλική χρηματοοικονομική ορολογία 3 3 5
ΔΕΟΣ605 Οικονομικές / Φορολογικές Απάτες και Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 3 3 5

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Δύο

ΔΕΟΣ606 Γεωοικονομία – Γεωφιλοσοφία και ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική 3 3 5
ΔΕΟΣ607 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 3 3 5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30