Αρχική » 5ο Εξάμηνο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

5ο Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ501 Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 3 3 5
ΔΕΟΣ502 Ενωσιακό Δίκαιο 3 3 5
ΔΕΟΣ503 Διαφήμιση (με έμφαση στην ισότητα των φύλων) 3 3 5
ΔΕΟΣ504 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ506  

Ενωσιακή και Ελληνική Νομοθεσία Εταιριών

 

3 3 5

 

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Πέντε

 

ΔΕΟΣ505 Διεθνής Επιχειρηματικότητα 3 3 5
ΔΕΟΣ507 Παγκόσμια προβλήματα, κλιματική αλλαγή και αειφόρος ανάπτυξη 3 3 5
ΔΕΟΣ508 Γεωοικονομία – Γεωφιλοσοφία και ενεργειακή πολιτική 3 3 5
ΔΕΟΣ509 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Διεπιχειρησιακά Συστήματα Διεθνούς Εμπορίου 3 3 5
ΔΕΟΣ609 Περιβαντολογική Λογιστική και Ανάπτυξη 3 3 5

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30