Αρχική » 5ο Εξάμηνο

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

5ο Εξάμηνο

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ501 Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 3 3 5
ΔΕΟΣ502 Ευρωπαϊκό Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο 3 3 5
ΔΕΟΣ503 Management, Marketing και Διαφήμιση 3 3 5
ΔΕΟΣ504 Κοστολόγηση 3 3 5

Υποχρεωτικό Επιλογής:

ΔΕΟΣ506 Γεωοικονομία – Γεωφιλοσοφία και ενεργειακή πολιτική 3 3 5
ΔΕΟΣ507 Δημόσια Οικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση 3 3 5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30