5ο Εξάμηνο

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ501 Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 3 3 5
ΔΕΟΣ502 Ευρωπαϊκό Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο 3 3 5
ΔΕΟΣ503 Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Επιχειρηματική Ηθική 3 3 5
ΔΕΟΣ504 Κοστολόγηση 3 3 5
ΔΕΟΣ505 Η διαμεσολάβηση ως εργαλείο διοίκησης 3 3 5

Υποχρεωτικό Επιλογής: Ένα από τα Δύο

ΔΕΟΣ506 Πολιτικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Θεωρίες 3 3 5
ΔΕΟΣ507 Δημόσια Οικονομική και Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική 3 3 5
      ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30