4ο Εξάμηνο

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ401 Διοικητική Λογιστική 3 3 5
ΔΕΟΣ402 Στατιστική 3 3 5
ΔΕΟΣ403 Δίκαιο και Τεχνολογία στο οικονομικό περιβάλλον 3 3 5
ΔΕΟΣ404 Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων 3 3 5
ΔΕΟΣ405 Οικονομική Διπλωματία και Εξωτερικές σχέσεις στην ΕΕ 3 3 5
ΔΕΟΣ406 Ηγεσία και Εταιρική Διακυβέρνηση Επιχειρήσεων 3 3 5
      ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30