Αρχική » 3ο Εξάμηνο

I.CO.D.ECON. 2020

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Συνέδριο I.CO.D.ECON.2020

3ο Εξάμηνο

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
ΔΕΟΣ301 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 3 3 5
ΔΕΟΣ302 Μακροοικονομική Ανάλυση 3 3 5
ΔΕΟΣ303 Δίκαιο και Οικονομία (Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου) 3 3 5
ΔΕΟΣ304 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση 3 3 5
ΔΕΟΣ305 Μαθηματικά 3 3 5
ΔΕΟΣ306 Κυβερνητική Διοίκηση και Στρατηγική 3 3 5
      ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30