Αρχική » Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 » Οδηγίες προς τους φοιτητές σχετικά με τη διεξαγωγή εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Πανελλήνιο συνέδριο: Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Οδηγίες προς τους φοιτητές σχετικά με τη διεξαγωγή εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

1. Η εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 4406/24-09-2021), τις υπ’ αριθμ. 2293/Ζ1/10-01-2022 και 4714/Ζ1/14-01-2022 εγκυκλίους του Υφυπουργού Παιδείας και τα ΦΕΚ με τα έκτακτα μέτρα.

2. Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές) χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.

Σχετικά έγγραφα:

Οδηγίες_φοιτητές